Shoda výrobků s nařízeními REACH, ROHS, SVHC a odpovědné nakládání s chemickými látkami

Výrobci chemických látek nebo směsí odpovídají za to, že jejich výrobky jsou registrovány u agentury ECHA a že jsou poskytnuty nezbytné údaje a informace na podporu jejich bezpečného používání. Velký význam přikládáme dodržování aktuálně platných předpisů a nařízení.

Na naše výrobky se vztahují ustanovení nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) a směrnice 2002/95/ES (RoHS). Tyto předpisy stanoví požadavky na výrobu, používání a likvidaci chemických látek a výrobků.

REACH
REACH je nařízení Evropské unie, které upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Nařízení se vztahuje na všechny společnosti, které vyrábějí, dovážejí nebo uvádějí na trh chemické látky.

Společnost IBS Scherer GmbH provedla všechny potřebné registrace a splňuje všechny požadavky nařízení. Našim zákazníkům poskytujeme bezpečnostní listy (SDS) ke všem našim výrobkům. Obsahují informace o používaných chemických látkách, včetně jejich nebezpečnosti a bezpečnostních opatření.

RoHS
Směrnice RoHS zakazuje používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice se vztahuje na všechny spotřebiče uvedené na trh v Evropské unii po 1. červenci 2006. Společnost IBS Scherer GmbH splňuje všechny požadavky směrnice RoHS.

SVHC
SVHC je zkratka pro “látky vzbuzující mimořádné obavy” (látky s velmi vysokým rizikem). Jedná se o chemické látky, které představují zvláštní riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Společnost IBS Scherer GmbH si je vědoma rizik spojených s látkami SVHC. Naše výrobky neobsahují žádné látky SVHC v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních.

Bezpečnostní listy
Společnost IBS Scherer GmbH poskytuje svým zákazníkům bezpečnostní listy (SDS) ke všem svým výrobkům. Bezpečnostní listy obsahují informace o používaných chemických látkách včetně jejich nebezpečnosti a bezpečnostních opatření, jakož i informace o výše uvedených informacích ve vztahu k aktuálně platným právním předpisům.

Bezpečnostní listy jsou důležité dokumenty, které je třeba dodržovat pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich používání. Obsahují mimo jiné tyto informace:

  • Označení výrobku
  • Výstražné symboly a varování
  • Opatření první pomoci
  • Protipožární opatření
  • Podmínky manipulace a skladování
  • Limitní hodnoty expozice
  • Toxikologické informace
  • Informace o životním prostředí

Aktuální bezpečnostní listy (k dispozici pro všechny země) a další informace o plnění našich požadavků na shodu s nařízeními REACH, RoHS a SVHC jsou k dispozici na vyžádání. Kontaktujte náš zákaznický servis nebo použijte náš online kontaktní formulář.