Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů má pro vedení společnosti IBS Scherer GmbH obzvláště vysokou prioritu. Internetové stránky společnosti IBS Scherer GmbH lze v zásadě používat, aniž by bylo třeba uvádět jakékoli osobní údaje. Zpracování osobních údajů by však mohlo být nezbytné v případě, že by subjekt údajů chtěl využít prostřednictvím našich internetových stránek zvláštních služeb poskytovaných naší společnosti. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje žádný právní základ, vyžádáme si souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů dané země platnými pro společnost IBS Scherer GmbH. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu a rozsahu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme a o účelu jejich zpracování. Kromě toho získají subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informace o svých právech.

Společnost IBS Scherer GmbH jakožto správce osobních údajů provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejdokonalejší ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto internetových stránek. Při přenosu dat po internetu může nicméně obecně docházet k narušení jejich bezpečnosti, a absolutní ochranu tudíž nelze zaručit. Z tohoto důvodu je každý subjekt údajů oprávněn sdělit naší společnosti osobní údaje i jinými prostředky, například telefonicky.

 1. Vymezení pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IBS Scherer GmbH vychází z terminologie, kterou použil zákonodárce Evropské unie při přijetí GDPR. Prohlášení o ochraně osobních údajů naší společnosti má být pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery přehledné a srozumitelné. Proto bychom nejprve rádi objasnili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné níže uvedené pojmy:

 1. osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 1. subjekt údajů

Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 1. zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 1. omezení zpracování

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

 1. profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 1. pseudonymizace

Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

 1. správce nebo správce údajů

Správcem nebo správcem údajů se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

 1. zpracovatel

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 1. příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují.

 1. třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 1. souhlas

Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

 1. Jméno a adresa správce údajů

Správcem ve smyslu GDPR, ostatních právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení, které mají povahu právních předpisů o ochraně osobních údajů, je:

společnost IBS Scherer GmbH

Gewerbegebiet 0

55599 Gau-Bickelheim

Spolková republika Německo

 

Tel.: 06701/9383-0

E-mail: info@ibs-scherer.de

Internetové stránky: ibs-scherer.de

 1. Soubory cookie

Internetové stránky společnosti IBS Scherer GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se pomocí internetového prohlížeče ukládají do počítačového systému a jsou v něm uchovávány.

Soubory cookie používá řada internetových stránek a serverů. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID souboru cookie je jeho jedinečný identifikátor. Skládá se z řetězce znaků, na jehož základě lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To navštíveným internetovým stránkám a serverům umožňuje rozeznat konkrétní prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Pomocí jedinečného identifikátoru souboru cookie je možné rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Díky souborům cookie může společnost IBS Scherer GmbH poskytovat uživatelům těchto internetových stránek uživatelsky vstřícnější služby, které by bez používání souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich internetových stránkách optimalizovat v souladu se zájmy uživatele. Jak již bylo uvedeno výše, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich internetových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatel internetových stránek, které používají soubory cookie, nemusí například při každé jejich návštěvě znovu zadávat své přístupové údaje, protože to za něj provedou tyto internetové stránky a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si díky souboru cookie pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Kromě nezbytných technických cookies, jejich použití nevyžaduje souhlas subjektů údajů, využívá společnost IBS Scherer GmbH soubory cookies pouze na základě souhlasu uděleného subjektem údajů. Subjekt údajů může používání souborů cookie našimi internetovými stránkami kdykoli zakázat odpovídajícím nastavením jím používaného internetového prohlížeče, a používání souborů cookie tak trvale odmítnout, případně rozsah používání souborů cookies změnit. Již uložené soubory cookie lze navíc kdykoli smazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Umožňují to všechny běžné internetové prohlížeče. Pokud subjekt údajů deaktivuje ukládání souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, je možné, že nebude moci využívat všechny funkce našich internetových stránek v plném rozsahu.

smernice-o-souborech-cookie

 1. Shromažďování obecných údajů a informací

Internetové stránky společnosti IBS Scherer GmbH shromažďují při každém přístupu na tyto stránky ze strany subjektu údajů nebo automatizovaného systému řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Shromažďovány mohou být níže uvedené údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) internetové stránky, ze kterých se přistupující systém na naše internetové stránky dostal (tzv. referer), (4) podstránky internetových stránek navštívené prostřednictvím přistupujícího systému na našich internetových stránkách, (5) datum a přesný čas přístupu na internetové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše IT systémy.

Při používání těchto obecných údajů a informací nečiní společnost IBS Scherer GmbH žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou zapotřebí ke (1) správnému poskytování obsahu našich internetových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich internetových stránek a reklamy na tyto internetové stránky, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich internetových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení v případě kybernetického útoku, které jsou nezbytné pro trestní stíhání. Společnost IBS Scherer GmbH tedy analyzuje tyto anonymně shromážděné údaje a informace jednak pro statistické účely a jednak za účelem zvýšení ochrany a zabezpečení údajů v naší společnosti s cílem zajistit v konečném důsledku optimální úroveň ochrany osobních údajů, které naše společnost zpracovává. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od veškerých osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 1. Možnost kontaktování prostřednictvím internetových stránek

Na internetových stránkách společnosti IBS Scherer GmbH jsou v souladu s právními předpisy uvedeny údaje, které umožňují rychlé navázání elektronického kontaktu, jakož i přímou komunikaci s naší společností, včetně obecné adresy tzv. elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů správci dobrovolně poskytne, se uchovávají pro účely vyřízení příslušné záležitosti nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám.

 1. Automatické mazání a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který se uchovávají, nebo pokud tak stanovil zákonodárce Evropské unie v příslušných směrnicích a nařízeních nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.

Zanikne-li účel, pro který se osobní údaje uchovávají, nebo pokud uplyne doba, po kterou mají být uchovávány, stanovená zákonodárcem Evropské unie v příslušných směrnicích a nařízeních nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje automaticky zablokovány nebo vymazány v souladu s právními předpisy.

 1. Práva subjektu údajů

GDPR a ostatní právní předpisy na ochranu osobních údajů přiznávají každému subjektu údajů určitá práva, a to zejména:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Každý subjekt údajů má právo vyžádat si od správce potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají, má právo získat přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací;

 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má také právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.

Subjekt údajů má dále právo být informován o tom, zda byly jeho osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo být informován o náležitých zárukách v souvislosti s předáním těchto osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje toto právo na přístup uplatnit, může se v této věci kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 1. Právo na opravu

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů dále právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje toto právo na opravu uplatnit, může se v této věci kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 1. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu smazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR;

a zároveň zpracování není nezbytné podle čl. 17 odst. 3 GDPR.

Je-li dán některý z výše zmíněných důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů, které jsou uchovávány u společnosti IBS Scherer GmbH, může se v této věci kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti IBS Scherer GmbH zajistí, aby bylo žádosti o výmaz bez zbytečného odkladu vyhověno.

Jestliže společnost IBS Scherer GmbH osobní údaje zveřejnila a podle čl. 17 odst. 1 GDPR je jakožto správce povinna tyto osobní údaje vymazat, přijme společnost IBS Scherer GmbH s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala ostatní správce, kteří tyto zveřejněné osobní údaje zpracovávají, že subjekt údajů tyto ostatní správce žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud není zpracování daných osobních údajů nezbytné. Zaměstnanec společnosti IBS Scherer GmbH zajistí v jednotlivých případech potřebné kroky.

 1. Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v následujícíh případech:

 • Sbjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

Nastane-li některý z výše uvedených případů a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů, které jsou uchovávány u společnosti IBS Scherer GmbH, může se v této věci kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti IBS Scherer GmbH učiní potřebné kroky k omezení zpracování.

 1. Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odstavce 1 GDPR má subjekt údajů dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Subjekt údajů se může za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti IBS Scherer GmbH.

 1. Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost IBS Scherer GmbH v případě vznesení námitky osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zpracovává-li společnost IBS Scherer GmbH osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese vůči společnosti IBS Scherer GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebude již společnost IBS Scherer GmbH osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Zpracovává-li společnost IBS Scherer GmbH osobní údaje pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, navíc právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je takovéto zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem výkonu práva na vznesení námitky se může subjekt údajů obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti IBS Scherer GmbH nebo jiného zaměstnance. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů dále uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

 1. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká; to však neplatí, pokud je rozhodnutí (i) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (ii) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (iii) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (i) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (ii) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede společnost IBS Scherer GmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva vztahující se k automatizovanému rozhodování, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 1. Právo odvolat souhlas udělený podle právních přepisů o ochraně osobních údajů

Každý subjekt údajů, jehož se zpracování osobních údajů týká, má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost již provedeného zpracování.

Pokud si subjekt údajů přeje právo na odvolání souhlasu uplatnit, může se v této věci kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 1. Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového orgánu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s GDPR, nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost na některý z příslušných dozorových úřadů, zejména v členském státě svého trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

 1. Ochrana osobních údajů v případě žádostí o zaměstnání a výběrového řízení

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem realizace výběrového řízení. Zpracování může probíhat i elektronicky. Tak tomu je zejména v případě, kdy uchazeč o zaměstnání zasílá správci příslušné dokumenty potřebné pro výběrové řízení elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře, který se nachází na internetových stránkách. Uzavře-li správce s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouvu, budou poskytnuté údaje uchovávány za účelem realizace zaměstnaneckého poměru v souladu s příslušnými právními předpisy. Pokud správce s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty potřebné pro výběrové řízení automaticky smazány dva měsíce ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o nepřijetí do zaměstnání, pokud jejich výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v procesu podle zákona.č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon.

 1. Zásady ochrany osobních údajů, které se týkají využití a používání Facebooku

Správce přidal na tyto internetové stránky komponenty Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální sítí se rozumí místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům zpravidla umožňuje vzájemně komunikovat a interagovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní či firemní informace. Facebook kromě jiného uživatelům této sociální sítě umožňuje vytvořit si soukromý profil, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Společností provozující Facebook je společnost Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Pokud subjekt údajů žije mimo Spojené státy americké nebo Kanadu, je správcem osobních údajů společnost Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každé návštěvě některé z jednotlivých stránek na těchto internetových stránkách, které provozuje správce a na něž byla přidána komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), příslušná komponenta Facebooku automaticky zajistí, že internetový prohlížeč v IT systému používaném subjektem údajů stáhne z Facebooku zobrazení příslušné komponenty Facebooku. Kompletní přehled všech zásuvných modulů Facebooku je k dispozici na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštěvuje.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook při každé jeho návštěvě našich internetových stránek a po celou dobu jeho pobytu na našich internetových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštěvuje. Tyto informace shromažďuje komponenta Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů klikne na některé z tlačítek Facebooku umístěných na našich internetových stránkách, například na tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, přiřadí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a tyto osobní údaje uloží.

Pokaždé, když je subjekt údajů v okamžiku přístupu na naše internetové stránky zároveň přihlášen na Facebooku, získá Facebook pomocí komponenty Facebooku informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace Facebooku předávány, může jejich předání zabránit tím, že se před vstupem na naše internetové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Meta, které jsou k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, podávají informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů ze strany společnosti Meta. Dále je v uvedených Zásadách vysvětleno, jaké možnosti nastavení za účelem ochrany soukromí Facebook subjektu údajů nabízí. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují omezit předávání údajů Facebooku. Tyto aplikace může subjekt údajů použít, aby omezil předávání údajů Facebooku.

 1. Zásady ochrany osobních údajů, které se týkají využití a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce přidal na tyto internetové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je službou pro webovou analytiku. Webovou analytikou se rozumí shromažďování, sběr a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba pro webovou analytiku mimo jiné shromažďuje údaje o tom, ze kterých internetových stránek subjekt údajů na dané internetové stránky přišel (tzv. referer), které podstránky internetových stránek navštívil nebo jak často a po jak dlouhou dobu si danou podstránku prohlížel. Webová analytika se používá především k optimalizaci internetových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Společností, která komponentu Google Analytics provozuje, je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

K webové analytice pomocí služby Google Analytics používá správce doplněk „_gat._anonymizeIp“. Pomocí tohoto doplňku společnost Google zkrátí a anonymizuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů, pokud na naše internetové stránky přistupuje z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat pohyb návštěvníků na našich internetových stránkách. Získané údaje a informace využívá společnost Google mimo jiné k tomu, aby vyhodnotila používaní našich internetových stránek, sestavila pro nás online zprávy podávající přehled o činnostech na našich internetových stránkách a poskytovala další služby související s používáním našich internetových stránek.

Služba Google Analytics ukládá do IT systému subjektu údajů soubor cookie. Co jsou soubory cookie, bylo již vysvětleno výše. Díky souborům cookie může společnost Google analyzovat používání našich internetových stránek. Při každé návštěvě některé z jednotlivých stránek na těchto internetových stránkách, které provozuje správce a na něž byla přidána komponenta Google Analytics, příslušná komponenta Google Analytics automaticky zajistí, že internetový prohlížeč v IT systému používaném subjektem údajů předá společnosti Google údaje za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které společnosti Google slouží mimo jiné k tomu, aby zjistila, odkud návštěvníci přicházejí a odkud na internetové stránky klikají, a umožnila následné vyúčtování provizí.

Pomocí souboru cookie se ukládají osobní údaje, například čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich internetových stránkách. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje uchovává společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané pomocí uvedeného technického postupu eventuálně předat třetím stranám.

Subjekt údajů může používání souborů cookie našimi internetovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, kdykoli zakázat odpovídajícím nastavením jím používaného internetového prohlížeče, a používání souborů cookie tak trvale odmítnout. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby společnost Google uložila soubor cookie do IT systému používaného subjektem údajů. Soubor cookie, který byl díky komponentě Google Analytics již uložen, může být navíc kdykoli smazán pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má kromě toho možnost vznést námitku proti sběru údajů generovaných službou Google Analytics vztahujících se k používání těchto internetových stránek a proti zpracování těchto údajů společností Google a zakázat je. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče službě Google Analytics pomocí JavaScriptu sděluje, že jí nesmějí být předány žádné údaje a informace o návštěvách internetových stránek. Společnost Google považuje instalaci doplňku prohlížeče za námitku. Bude-li IT systém používaný subjektem údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů doplněk prohlížeče nainstalovat znovu, aby službu Google Analytics deaktivoval. Pokud subjekt údajů sobě či jiné osobě, která podléhá jeho kontrole, doplněk prohlížeče odinstaluje nebo deaktivuje, je možné ho znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobnější informace o službě Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Zásady ochrany osobních údajů, které se týkají využití a používání YouTube

Správce přidal na tyto internetové stránky komponenty společnosti YouTube. YouTube je portál pro sdílení videosouborů, který osobám, které videa zveřejňují, umožňuje na tento portál bezplatně umísťovat videoklipy a ostatním uživatelům umožňuje tato videa rovněž bezplatně sledovat, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny druhy videí, a proto lze prostřednictvím tohoto internetového portálu sledovat celé filmové a televizní pořady, ale i hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Společností, která provozuje YouTube, je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené státy americké. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené státy americké.

Při každé návštěvě některé z jednotlivých stránek na těchto internetových stránkách, které provozuje správce a na něž byla přidána komponenta společnosti YouTube (YouTube video), příslušná komponenta společnosti YouTube automaticky zajistí, že internetový prohlížeč v IT systému používaném subjektem údajů stáhne z YouTube zobrazení příslušné komponenty společnosti YouTube. Další informace o platformě YouTube jsou k dispozici na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického postupu získává YouTube a společnost Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštěvuje.

Pokud je subjekt údajů zároveň přihlášen na YouTube, YouTube při návštěvě podstránky obsahující YouTube video rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštěvuje. YouTube a společnost Google tyto informace shromažďuje a přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na YouTube.

Pokaždé, když je subjekt údajů v okamžiku přístupu na naše internetové stránky zároveň přihlášen na YouTube, získají YouTube a společnost Google pomocí komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na YouTube video klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace platformě YouTube a společnosti Google předávány, může jejich předání zabránit tím, že se před vstupem na naše internetové stránky odhlásí ze svého účtu na YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné platformou YouTube, které jsou dostupné na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, podávají informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů platformou YouTube a společností Google.

 1. Právní základ zpracování

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, u nichž si opatřujeme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiného plnění či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, například pokud jsou poptávány naše výrobky nebo služby.

Vztahuje-li se na naši společnost právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro účely splnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1) písm c) GDPR.

V ojedinělých případech by zpracování osobních údajů mohlo být nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, kdy by se návštěvník v naší provozovně zranil a poté by jeho jméno, věk, údaje o jeho zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace musely být sděleny lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V takovém případě by zpracování bylo založeno na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Operace zpracování by mohly být založeny rovněž na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Na tomto právním základě jsou prováděny operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před tímto zájmem mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Takovéto operace zpracování smí naše společnost provádět zejména proto, že je zákonodárce Evropské unie zvlášť zmínil. V tomto ohledu měl za to, že oprávněný zájem by mohl být dán, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (druhá věta 47. bodu odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 1. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany na zpracování údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem výkon naší obchodní činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich společníků.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro určení doby, po kterou budou osobní údaje uchovávány, je příslušná zákonná lhůta pro jejich uchovávání. Po uplynutí této lhůty budou příslušné údaje automaticky vymazány, pokud již nebudou nezbytné k plnění smlouvy nebo k zahájení jednání o smlouvě.

 1. Zákonné nebo smluvní požadavky na poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné následky jejich neposkytnutí

Rádi bychom Vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je v některých případech vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat i ze smluvních ustanovení (např. údaje o druhé smluvní straně). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby subjekt údajů poskytl naší společnosti osobní údaje, které naše společnost musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout naší společnosti osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím svých osobních údajů se subjekt údajů obrátí na některého ze zaměstnanců naší společnosti. Zaměstnanec naší společnosti informuje subjekt údajů o tom, zda je v konkrétním případě poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné k uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by jejich neposkytnutí mělo.

 1. Používání automatického rozhodování

Jako odpovědná společnost se zříkáme používání automatického rozhodování nebo profilování.